Voorwaarden

1. GELDIGHEID EN DEFINITIE


1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de opdracht geeft.

1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan: het sluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Irene Herbers tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werk­zaamheden of het leveren van goederen.


2. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING


2.1 Vrijblijvend
Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wijzigingen achteraf
Begrotingen worden opgesteld naar beschikbare gegevens. Prijsopgaven kunnen gedurende de werk­zaamheden worden bijgesteld.

De kosten voor vormge­ving, fotografie, illustraties en drukwerk, evenals taalkundige correcties en cor­recties in proeven, worden altijd extra in rekening gebracht, tenzij deze kosten in de op­dracht zijn meege­nomen.


2.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schrifte­lijk aan Irene Herbers te worden bevestigd.


2.4 Kosten calculatie
Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde prijsopgave kunnen de kosten van calculatie in rekening worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen.


3. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID


3.1 Adviseur
Irene Herbers zal iedere opdracht naar beste weten uitvoe­ren. Geen ander belang dan dat van de opdrachtgever zal door Irene Herbers worden gediend.

3.2 Introductie en samenwerking
Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk, dat wij zorgvuldig worden geïntrodu­ceerd binnen uw organisatie. Bovendien rekenen wij op de medewerking van alle bij onze werkzaam­heden te betrekken functionarissen van uw organisatie.

Omdat er een minimaal beroep moet worden gedaan op de schaarse tijd van uw medewerkers, moeten agenda­pro­blemen zoveel mogelijk worden vermeden.


3.3 Toegang tot informatie

Wij gaan ervan uit, dat wij inzage kunnen krijgen in alle documenten en gegevens waarvan wij of u menen, dat die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang zijn.


3.4 Vertrouwelijkheid
Wij betrachten de bij de uitvoering van de opdracht benodigde zorg­vul­digheid en geheimhouding.

3.5 Aansprakelijkheidscriteria

3.5.1 Criteria

Irene Herbers en door haar inge­schakelde deskundi­gen en specialis­ten zijn tegenover de opdracht­gever slechts aanspra­kelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekort­komingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze redelij­kerwijs vermeden hadden kunnen worden.

In geen geval zal deze aansprakelijkheid verder strekken dan de door hen ingebrachte arbeid en het bedrag van de voor de desbetref­fende diensten verschuldigde honoraria.

Irene Herbers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in tekst of ontwerp, indien de opdrachtge­ver concepten en/of proeven ter controle heeft ontvan­gen.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstan­den of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtge­ver, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

Irene Herbers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van produc­tiebedrijven.


3.5.2
Teksten, afbeeldingen of beschrijvingen die door de opdrachtgever aan Irene Herbers ter vermenigvuldi­ging worden verstrekt, dienen door de op­drachtgever op authentici­teit en auteursrecht te worden gecontro­leerd.

3.5.3
Ontwerpen, proefdrukken, conceptteksten of proto­typen van te verme­nigvuldigen materiaal dienen, ter waarborging van een juiste uitvoe­ring, aan Irene Herbers ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot vermenigvuldiging wordt overgegaan. De opdrachtge­ver - of een door hem/haar gemachtigde - contro­leert noch­tans de laatste proef en voorziet deze van zijn/h­aar paraaf en datum.


4. BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN


4.1. Auteurswet
Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld (Au­teurswet 1912), mag zonder schriftelijke toe­stem­ming van de rechthebbende(n) op het au­teurs­recht (i.c. Irene Herbers, Breda), niets uit alle voort­breng­selen die verband houden met de opdracht, (inclu­sief uitge­brachte offerte) worden verveel­voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Dit au­teursrecht is ook van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewer­king door Irene Herbers van produc­ten van de op­drachtgever.

4.2 Het gebruik
Als de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen inge­volge de overeenkomst met Irene Herbers, verkrijgt de opdrachtgever daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en vermenigvuldiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengeko­men. Is over de bestemming of oplage niets vastge­legd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeen­gekomen.

Producten van Irene Herbers en/of producten in op­dracht van Irene Herbers ten behoeve van de opdracht­gever gemaakt, mogen niet zonder toestem­ming van Irene Herbers te koop - of om niet - aan anderen, andere organisa­ties worden aangeboden zonder schrif­telijke toestemming van Irene Herbers.

4.3 Naamsvermelding
Irene Herbers is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.

Zonder vooraf­gaande toestemming is het de opdracht­gever niet toege­staan het werk zonder vermelding van de naam van Irene Herbers openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

4.4 Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Irene Herbers de vrijheid om werken voor de opdracht­gever gemaakt, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.


5. AAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT VERBONDEN KOSTEN

5.1 Kostenraming
Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een, indien mogelijk, vooraf opgestelde kostenraming. Een eventuele dreigende overschrijding van de aanvankelijk geraamde kosten zal door ons in een zo vroeg mogelijk stadium worden gemeld.

Voor al onze werkzaamheden gelden tarieven per uur of per dag, exclu­sief reis- en verblijfskosten en BTW.

Per opdracht kunnen eventueel andere afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden in de op­drachtbevestiging vermeld.

5.2 Wijze van betaling
Zie hiervoor onze offerte/begroting.

Betalingen van de opdrachtgever aan Irene Herbers dienen te hebben plaats­ge­vonden op de 21e dag na rekening­datum op de postrekening van Irene Herbers.

5.3 Rente over achterstallige betaling
Indien in een langere kredietgeving dan 21 dagen na rekeningdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdracht­gever rente over het rekeningbedrag verschuldigd vanaf de eerste maning of vanaf de 22ste dag na rekeningdatum. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening een twaalfde gedeelte van de wettelijk toegestane rente.

5.4 Incasso
Ten laste van de opdrachtgever komen alle kosten, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbe­las­ting, met name rechtsbijstand (gerechte­lijke of buitengerechtelijke en/of technisch bijstand), welke Irene Herbers moet maken, ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft, zoals bijvoor­beeld om aan Irene Herbers toekomende geldbedragen te incasse­ren. De opdrachtgever is deze kosten verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso uit handen is gegeven, c.q. technische bijstand is gevraagd.

6. ALLERLEI

6.1
Op alle met Irene Herbers gesloten overeenkomsten is - met inachtneming van deze opdracht- en leve­ringsvoor­waarden - Nederlands recht van toepas­sing.

6.2
In geval van enig geschil, of enige procedure, komt uitsluitend rechtsmacht toe aan de Arron­dissements­rechtbank in Breda.
Actilus Webdesign